lördag 29 januari 2011

Inför nästa filmavtal

SVENSKA FILMINSTITUTET http://www.sfi.se/P R E S S M E D D E L A N D E


Inför nästa filmavtal

Nu går snart förhandlingarna om ett nytt filmavtal in i skarpt läge. På Göteborgs filmfestival arrangerade Svenska Filminstitutet idag ett seminarium med rubriken "Hälsningar från framtiden! Om morgondagens filmpolitik", där Bengt Toll, tf VD, och Charlotta Denward, chef för produktionsstöd, presenterade ett antal punkter som bör finnas med när det nya avtalet träder i kraft 2013.

Fokus i seminariet var de delar av filmpolitiken som berörs av filmavtalet, och det kretsade kring tre områden: politik, publik och filmerna, och då med betoning på villkoren för produktion och visning.
Syftet var att presentera konkreta och realistiska åtgärder som bör bli verklighet.

Några av dem:

Politiken
2013...
... är filmen en självklar och stark del av kulturpolitiken, och dess unika roll bekräftas av staten genom att filmen garanteras bättre resurser. Detta sker genom ett breddat filmavtal där staten är en av parterna, och avtalet ger minst 100 mkr ytterligare.
… har vi ett flexibelt, självständigt Filminstitut med övergripande ansvar för den filmpolitiska utvecklingen. Ett drivande och sammanhållet institut med ansvar för allt från arkiv och bevarande till ny film – kort sagt, filmen i dåtid, nutid och framtid.

Publiken
 2013...
… måste distribution och visning av film förhålla sig till publikens nya roll: tittarna bestämmer själva när, var och hur de vill se.
… är biografägare och distributörer övertygade om att det finns all anledning att mjuka upp systemet med fönstertider, för att stänga igen glappet mellan filmernas speltid på bio och premiären på dvd och nätet, och för att låta varje film få den lansering den gynnas mest av.
… fungerar filmstödet i linje med detta, genom att filmer kan ges offentligt stöd oavsett planerat visningsfönster.
… har de 5 miljarder piracyn kan sägas vara värd gjorts om till intäkter i legala kanaler.
... har genom en offentlig insats de mindre biograferna klarat sig genom det digitala teknikskiftet.
… är digitaliseringen av biograferna genomförd och filmpolitikens uppgift blir att garantera mångfald både på biodukarna och genom att fler fönster är aktiva samtidigt

Filmerna
 
2013...
… finns ett kraftfullt stödsystem som tar fasta på utvärderingen av de senaste årens strategi med större stöd: att bättre villkor skapat högre kvalitet, men att utbudet krympt eftersom en logisk konsekvens varit att antalet filmer minskat. 2013 finns genom ett nytt filmavtal mer pengar i systemet, och därmed kan 22-25 långa spelfilmer stödjas (idag: ca 16), och dokumentärerna få bättre villkor, vilket skapar kvalitet och bredd i utbudet.
... finns det därför minst en film om året på repertoaren för alla i hela landet – smala och breda filmer, spelfilmer och dokumentärer.
… finns det också tack vare att fler filmer kan få stöd möjlighet att skapa större kontinuitet bland upphovspersoner och producenter - något som en kartläggning vi gjort visar är en viktig faktor för både kvalitet och publiktillströmning.
… fördelas produktionsstödet genom ett konsulentsystem, både till smal film och bredare. Vi har inte något marknadsstöd. Utvärderingen av de senaste årens filmer visar att konsulentsystemet inte bara får fram intressanta konstnärliga filmer, utan även kvalitativa publika filmer.

Göteborg 29 januari 2011

0 kommentarer:

Skicka en kommentar